ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP HERZOG MEDICAL B.V.

1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Herzog Medical B.V. en de klant.
1.2 De website van Herzog Medical B.V. wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Herzog Medical behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.

2 Identiteit van de ondernemer
Herzog Medical B.V.
Tolboomweg 14
3784 CX Terschuur
Nederland

Tel: +31(0)34 274 5041
E-mail: info@herzogmedical.com

KvK-nummer: 57883408
BTW-nummer: NL852778090B01
IBAN nummer: NL53INGB0004590076

3 Aanbod en aanbiedingen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zoveel als mogelijk is een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
3.3 Herzog Medical B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 De beperkte geldigheidsduur en voorwaarden van speciale aanbiedingen, afwijkend van het gangbare assortiment, worden nadrukkelijk vermeld.
3.5 Aanbiedingen van Herzog Medical B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3.6 Herzog Medical B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of mondelinge toezeggingen zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

4 De overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen Herzog Medical B.V. en de klant komt tot stand nadat een bestelling door Herzog Medical B.V. op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Herzog Medical B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Herzog Medical B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3 Herzog Medical B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
4.4 Herzog Medical B.V. kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de klant zich aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Herzog Medical B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5. Herzog Medical B.V. zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) adres- en contactgegevens waar de klant met klachten terecht kan.
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c) de informatie over garantie.

5 Betaling
5.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
5.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.

6 Verzendkosten
6.1 De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming van de order en zijn duidelijk weergegeven op de webshop.
6.2 Vanaf een besteding van € 60,00 worden er binnen Nederland en België geen verzendkosten berekend.

7 Levering
7.1 Herzog Medical B.V. besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan erkende postbedrijven.
7.2 Herzog Medical B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te versturen.
7.3 Herzog Medical B.V. heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
7.4 Herzog Medical B.V. streeft ernaar alle producten uit voorraad  te leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad of uitverkocht is. De klant zal in dit geval z.s.m. op de hoogte worden gebracht, waarbij deze het recht heeft om de bestelling kosteloos te annuleren. In dit geval zal Herzog Medical voor de terugbetaling zorgdragen.
7.5 Herzog Medical B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
7.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Herzog Medical B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8 Annuleren/wijzigen bestelling
8.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit voor 13.00 uur op de dag dat de bestelling is geplaatst gebeurd en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
8.2 Het is mogelijk de bestelling te wijzigen of eventuele extra producten aan de bestelling toe te voegen, indien dit voor 13.00 uur op de dag dat de bestelling is geplaatst gebeurd en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.

9 Ruilen en Retourneren
9.1 Na bezorging van de bestelling heeft de klant 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
9.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
9.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij de levering verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Wenst de klant de goederen te retourneren of is er een defect geconstateerd? Meldt dit dan eerst aan de klantenservice (info@herzogmedical.com) voordat u iets terugstuurt.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, in de originele verpakking teruggestuurd te worden.
c) U draagt zelf de kosten van de retourzending. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
9.5 Bovenstaande regels gelden voor artikelen die zijn aangeschaft via HerzogMedical.com. Artikelen aangeschaft via een van de onafhankelijke verkooppunten dienen via het desbetreffende verkooppunt geruild/geretourneerd te worden aan de hand van hun ruil- en retourbeleid.

10 Kosten in geval van ruilen en retourneren
10.1 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
10.2 Bij ruiling van een artikel neemt Herzog Medical B.V. eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
10.3 Bij retourneren van 1 of meerdere artikelen, zal Herzog Medical B.V. het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) overmaken naar de klant nadat de betreffende artikelen terug in ontvangst genomen zijn. Dit bedrag wordt uiterlijk binnen 30 dagen aan de klant overgemaakt

RETOURADRES:
Herzog Medical B.V.

T.a.v. afdeling retouren
Tolboomweg 14
3784 CX Terschuur
Nederland

11 Garantie en klachtenregeling
11.1 Herzog Medical B.V. garandeert dat de geleverde producten via haar webshop voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
11.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Herzog Medical B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Herzog Medical B.V. door een mail te sturen naar info@herzogmedical.com. Eventuele verkeerd geleverde artikelen dienen binnen 1 week na levering aan Herzog Medical B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. [Zie artikel 8 ruilen & retourneren.]
11.3 Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
11.4 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt de klant van Herzog Medical B.V. een aankoopbewijs.
11.5 Herzog Medical B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Namelijk:
a)Het is belangrijk dat de klant bij een defect of garantie aan een bij Herzog Medical B.V. aangeschaft artikel (webshop) contact opneemt met het bedrijf door een mail te sturen naar info@herzogmedical.com
b) In deze mail dient het ordernummer, een gedetailleerde omschrijving van het defect en eventueel één of meerdere foto’s van het defect te worden weergegeven.
c) Na ontvangst van de e-mail wordt de aanvraag in behandeling genomen en binnen 30 dagen terugkoppeling gegeven.
11.6 Wanneer de klacht van de afnemer daadwerkelijk onder aansprakelijkheid van Herzog Medical B.V. valt, zal het bedrag van de schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten.
11.7 In geval van vervanging wordt het door de klant teruggestuurde artikel automatisch eigendom van Herzog Medical B.V.
11.8 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van:
a) onzorgvuldig, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik
b) wanneer de geleverde artikelen in strijd met de aanwijzingen van Herzog Medical B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld
c) wanneer de wasvoorschriften niet zijn opgevolgd
d) wanneer de afnemer getracht heeft wijzingen aan het artikel toe te passen/het artikel door derden is bewerkt
e) wanneer de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.
f) wanneer de levensduur van het product is verstreken.
11.9 Wanneer het product is afgenomen via een van de verkooppunten van Herzog Medical B.V. dienen alle garantie en klachten via het desbetreffende verkooppunt te verlopen.

12 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Herzog Medical B.V. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

13 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 

Voor vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen:

Herzog Medical B.V.
Tolboomweg 14
3784 CX Terschuur
Nederland
Tel: +31(0)34 274 5041
E-mail: info@herzogmedical.com
KvK-nummer: 57883408
BTW-nummer: NL852778090B01
IBAN nummer: NL53INGB0004590076

Het swift adres (ook wel BIC code genoemd) is INGBNL2A

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland.