Compressiekousen in de wielersport, nuttig of niet?

Bachelor Thesis

JJG Knops – i552984
Afstudeerrichting: Bewegingswetenschappen
Stage-instelling: Sportmax te Eindhoven
Periode stage: 01-04-2011 – 29-07-2011
Facultaire begeleider: Dr. E. van Breda
Instellingsbegeleider: Dr. E. van Breda
Tweede beoordelaar: Prof. Dr. H. Kuipers
Datum: 29-07-2011

Samenvatting

Doel. Bestuderen of het dragen van compressiekousen bij jonge, goed getrainde wielrenners van invloed is op de hartslag rondom hun omslagpunt.

Opzet. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een randomized cross-over design.

Methode. Aan dit onderzoek namen 6 jonge ( 300km / week) wielrenners deel. Deze legden allen een test af met compressiekousen (interventie) en een test zonder compressiekousen (controle). Voorafgaand aan deze test werd het vermogen op hun omslagpunt bepaald. De proefpersonen reden tijdens de test 3 blokken van 12 minuten op hun omslagpunt (vermogen). Uit elk blok werden 3 constante minuten geselecteerd om te analyseren. Aan de hand hiervan werd er gekeken wat er met de hartslag gebeurde tijdens deze blokken. Tijdens de interventie droegen de proefpersonen Herzog compressiekousen. Deze bestonden voor 68% uit polyamide en 32% uit elastine en hadden een druk van 25-32 mmHg op de enkel.

Resultaten. De hartslag van de proefpersonen was lager tijdens de test met compressiekousen. In het eerste (p = 0,012) en het derde blok (p = 0,039) verschilden de controle en de interventie significant van elkaar. In het tweede blok was het verschil niet significant (p = 0,179), maar was de hartslag wel lager door het dragen van compressiekousen. Het vermogen van de proefpersonen was in alle blokken gelijk tijdens de controle en de interventie (p = 0,194 (1); p = 0,543 (2); p = 0,332 (3)). Als alle testen werden samengenomen hadden de proefpersonen ook een significant lagere hartslag tijdens de interventie (p = 0,001) bij hetzelfde vermogen (p = 0,170).

Conclusie. Het dragen van compressiekousen leidt tot een verlaging van de hartslag tijdens inspanningen rondom het omslagpunt. Dit is mogelijk het gevolg van een verhoogde veneuze return of een betere zuurstofafgifte in de actieve spieren. Aan de hand van dit onderzoek en de huidige stand van de literatuur kan dit fenomeen echter nog niet worden verklaard.